Juli 2009

EUR. COMM. HUNGARIAN HUMAN RIGHTS CENTRAL EUROPE

Slowakije bestaat sinds 1993, nadat het zich illegaal van Tsjecho-Slowakije heeft afgescheiden. Tsjecho-Slowakije is ontstaan door de Vrede van Trianon (2)  en na de Tweede Wereldoorlog is dit bevestigd door de Vrede van Parijs in 1947. Het in 1993 ontstane Slowakije heeft haar afscheiding ontleend aan het principe van zelfbeschikkingsrecht,  terwijl dit zelfde recht  tot op de dag van vandaag wordt ontkend aan de Hongaarstalige inwoners van Zuid-Slowakije.  Slowakije heeft in de geschiedenis eerder alleen als satellietstaat van Nazi-Duitsland bestaan. Voor 1920 maakte het deel uit van het Hongaarse koninkrijk. De piepjonge republiek Slowakije is op nog steeds op zoek naar haar identiteit.

 

1.Slowakije is meertalig.

 

Postbus 2492  

5202 CL ‘s Hertogenbosch 

Tel:  +31 (0) 87 8724745

Info@hungarian-human-rights.eu    

 http://www.hungarian-human-rights.eu

 

TAALTERREUR IN SLOWAKIJE

Op 30 juni 2009 heeft het Slowaakse parlement een taalwet aangenomen, die het gebruik van de Hongaarse taal aan banden legt en bestraft met boetes tot € 5000. Stelt u zich de verontwaardiging voor als er in België zoiets zou gebeuren of als er boetes zouden worden uitgedeeld voor het gebruik van de Friese taal in Friesland? Een dergelijke taalwet heeft geen precedent in de Europese Unie. Ook in de Oostenrijkse Hongaarse Dubbelmonarchie heeft er nooit dergelijke discriminatoire wetgeving tegenover Slowaakstaligen plaatsgevonden. Volgens de Slowaakse regering heeft deze wet geen negatieve invloed op de Hongaarse gemeenschap in Slowakije en is hij ook niet tegen hen gericht. (6)

Dit is echter in het geheel niet geloofwaardig. Volgens deze taalwet mogen immers ook Europese ondernemers geen gebruik maken van een andere taal dan het Slowaaks. Het gebruik van de Engelse, Duitse, Nederlandse en Franse taal is verboden. Een Engelstalige reclame boodschap op een reclamefolder vormt daarmee een overtreding van deze taalwet, die met een bestuurlijke boete tot €5000 kan worden bestraft.

 

Volgens de letter van deze wet worden dus niet alleen de autonome inwoners van Slowakije onderdrukt, maar ook niet-Slowaakstalige ondernemingen weggepest. Het is maar af te vragen of de taalwet consequent zal worden toegepast. Het is bijvoorbeeld niet uit te sluiten dat een Hongaarstalige reclametekst wel wordt beboet, maar een Engelstalige niet. Als dit het geval is,  dan discrimineert Slowakije haar eigen burgers. De Taalwet gaat op 1 augustus 2009 in. Het is dus nog te vroeg om aan de uitvoering van de taalwet conclusies te verbinden.

 

FIGUUR 2. TAALGEBIEDEN IN  CENTRAAL EUROPA. KLIK OP DE AFBEELDING VOOR EEN GROTERE VERSIE.

Slowakije bestaat uit twee homogene taalgebieden (1) het Slowaaks en het Hongaars, dat door respectievelijk 84% en 11% van de bevolking van Slowakije wordt gesproken. Net zoals in België, Zwitserland, Finland of Italië is de Hongaarse minderheidstaal aan een bepaalde regio verbonden, namelijk Zuid–Slowakije. Binnen hun eigen taalgebied zijn de Hongaarstaligen dus geen minderheid.

2. Geschiedenis van Slowakije.

 3 Toetreding tot Europa in 2004.

Voor en bij de toetreding zijn er veel afspraken gemaakt over rechten van de autonome inwoners. Rechten die tijdens het bewind van Meciar (3) ter discussie werden gesteld. Het betreft de volgende verdragen: het Europese verdrag voor regionale talen, het Basisverdrag tussen Hongarije en Slowakije, het Europees verdrag voor mensenrechten. Bovendien mag de Slowaakse wetgeving niet strijdig zijn met het Verdrag van Lissabon.

5. Taalwet discriminatie van het Hongaars?

6. Europese Unie ?

Slowakije profiteert onevenredig veel van haar lidmaatschap van de Europese Unie. Het heeft echter ook harde verplichtingen jegens EU, waar het niet aan voldoet. De taalwet staat immers haaks op deze principes en wetten. Het is opmerkelijk dat de ontwerptekst van deze wet zelfs nog verder ging. Zo was het in eerste  ook in de gezondheidzorg instantie verboden om geen Slowaaks te spreken, zodat een zieke Hongaarse patiënt niet in zijn moedertaal mag spreken. Ook had de SNS als eis toegevoegd, dat alleen diegenen ambtelijke functies mogen bekleden die de Slowaakse taal ”vloeiend” machtig zijn. Hoewel deze voorstellen niet zijn meegenomen in de wet, geven ze de ware aard van de huidige Slowaakse regeringscoalitie aan.

 

Hongarije en Slowakije moeten bovendien als lidstaten van de EU vlekkeloos met elkaar kunnen samenwerken. Beide landen zijn lid van het Schengen-gebied. Dergelijke vijandelijkheden van Slowaakse zijde passen niet bij het karakter van de EU, maar schaden haar juist. Het ontkennen van het multi-etnische karakter van Slowakije en het afzetten tegen delen van de eigen bevolking is een doodlopende weg, waarbij niemand gebaat is.

FIGUUR 3. TSJECHOSLOWAKIJE VAN 1920 TOT 1939.DeZE STAAT ONSTOND DOOR HET VERDRAG VAN TRIANON.TOT 1939 GRENSDE TSJECHOSLOWAKIJE AAN ROEMENIE.

FIGUUR 4. NA 1939 VErSCHIJNT SLOWAKIJE VOOR HET EERST OP DE LANDKAART.

4. Rood Bruine regeringscoalitie.

Slowakije heeft een regeringscoalitie van de radikaal-nationalistische Slowaakse Nationale Partij (SNS) en socialisten (SMER), doordat de partij van de Hongaarse minderheid (MKP)  deel uitmaakt van de oppositie, is de facto bijna geheel Zuid-Slowakije niet vertegenwoordigd in de regering. De SNS is bovendien een openlijk fascistoïde partij, die  in het nieuws is gekomen door een wetsvoorstel om zigeuners verplicht te steriliseren. Hoewel dit  wetsvoorstel het niet heeft gehaald, komt het desondanks voor dat Slowaakse zigeuners zonder hun toestemming worden gesteriliseerd. (4)

 

De SNS heeft haar racisme, xenofobie en afkeer van mensenrechten nooit verhuld, zoals onder andere blijkt uit de volgende uitspraak van partijleider Jan Slota:

“Hongaren zijn de kanker van het Slowaakse volk, ze moeten daarom zonder vertraging uit het lichaam van de natie verwijderd worden” (5)

FIGUUR 5. NA 1993 VERSCHIJNT SLOWAKIJE WEER OP DE LANDKAART MAAR ANNEXEERT NU OOK DE DUNNE STROOK IN HET ZUIDEN.

Bronnen:

1.) Algemene gegevens over de republiek Slowakije zie:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Slowakije

2. ) verdrag van Trianon zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Trianon

3.)  Michiel Klinkhamer : Wangedrocht Slowakije verdient geen steun.  Volkskrant 22-9-1997 (pagina 7)

4.) Artikel trouw over steriliseren zigeuners. http://www.trouw.nl/krantenarchief/2003/01/29/2159369/Bij_iedere_tweede_keizersnee_een_sterilisatie.html

5.) Jan Slota´s public statements.  http://www.hungarianhistory.com/lib/ebnerslota.pdf

6.) Artikel op eurominority over de omstreden Slowaakse Taalwet.   http://www.eurolang.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3193&Itemid=0

Slovak Spectator Tiso honoured: What the hell's going on up there? 28-2-2000.http://www.spectator.sk/articles/view/2099/11/

Miklós Tóth: Slowakije, zgn. Beneš-decreten.   http://www.hungarian-human-rights.eu/AS_037.pdf

László Marácz: Slowakije in de greep van populisten.  http://www.hungarian-human-rights.eu/AS_0015.pdf

 

 

Contact:

7. Absurdheid van deze taalwet .

Deze taalwet heeft als enige doel om de Hongaarstalige bevolking te pesten en haar leven onmogelijk te maken. Volgens deze wet zou ook een Nederlandse ondernemer, die een  Nederlandstalig formulier  gebruikt in overtreding zijn. Het wachten is op de eerste boete die zal worden uitgedeeld. Onze verwachting is dat hierbij alleen Hongaren in Slowakije worden geraakt. En dat deze wetgeving alleen een dekmantel is om Hongaarstalige inwoners van Slowakije te vervolgen. Onze stichting is voornemens om deze gebeurtenissen nauwgezet te volgen.

8. Economische isolatie van Hongaarssprekenden .

Momenteel moeten Hongaren op hetzelfde niveau Slowaaks leren als de etnisch Slowaakse leerlingen. Hierdoor worden Hongaarstaligen gedwongen om al hun energie te steken om een taal op moedertaal niveau te leren, die door nog geen 1% van de Europese bevolking wordt gesproken.  Het zou veel nuttiger zijn als goed Engels zouden leren en als tweede taal een andere wereld of regionale taal. Onderwijs van de Slowaakse taal zou daarom ook facultatief moeten zijn. Door het gedwongen leren van een minderheidstaal worden de inwoners van Zuid-Slowakije doelbewust in een economisch isolement geplaatst

9. Terug naar de middeleeuwen.

Door de loop van de geschiedenis zijn er volkeren ontstaan en verdwenen en zijn talen verdwenen of juist ontstaan. Het is een feit dat Europeanen in verschillende taalgebieden leven. Europa is er bij gebaat dat men, naast de eigen moedertaal, juist een gemeenschappelijke taal spreekt, zoals het Engels dat door ruim 50% van alle Europese burgers wordt gesproken en dat door 90 % van alle Europese jongeren wordt gebruikt.

 

Het feit dat een volk gedwongen wordt geassimileerd en met dwang een taal moet gebruiken en ook nog eens wordt vervolgd voor het gebruik van haar moedertaal brengt ons terug naar de Middeleeuwen. Bovendien zullen door deze pesterijen en mensenrechtenschendingen de etnische spanningen in de regio oplaaien. Er is echter een eenduidige oorzaak voor het oplaaien van deze spanningen en dat is de regeringsdeelname van de SNS en de repressieve politiek van de Slowaakse regering. 

10. Wat moet er gebeuren:

· Intrekking van de omstreden taalwet.

 

· Autonomie voor de Hongaren, zoals dit in de Europese Unie gebruikelijk is.

 

· Naleving van Europese verdragen.

 

· Evenredige etnische vertegenwoordiging.

 

· Compensatie voor de schendingen van de Europese verdagen.

 

· Volledige burgerrechten voor alle inwoners van Slowakije (afschaffing van de discriminatoire Benesdecreten)

 

· Monitoring van het Europees verdrag van minderheidstalen door Brussel.

 

Drs. G. Landman

European Committee Human Rights Hungarian Central Europe     Juli  2009

FIGUUR 1. ETNISCHE SAMENSTELLING VAN SLOWAKIJE. KLIK OP DE AFBEELDING VOOR EEN GROTERE VERSIE.

 

FIGUUR 6.

DE SLOWAAKSE REGERINGSCOALITIE BESTAAT UIT DE POST SOVJET SOCIALIST MECIAR (MIDDEN), DE RECHTS EXTREMIST SLOTa (LINKS) EN DE SOCIAAL DEMOCRAAT FICO. MECIAR HEEFT SLOWAKIJKE IN DE JAREN 90 BIJNA EEN POST COMMUNISTISCHE DICTATUUR GEMAAKT. SLOTA IS EEN OPENLIJKE RACIST. 

 

 

FIGUUR 7.

ONDER HET AUTORITAIRE BEWIND VAN MECIAR IN  1995 ZOU HET GEBRUIK VAN DE HONGAARSE TAAL IN KERKDIENSTEN VERBODEN WORDEN.
mET DE TOETREDING TOT EUROPA ZIJN ER JUIST AFSPRAKEN GEMAAKT OVER DE RECHTEN VAN DE AUTONOME MINDERHEDEN IN SLOWAKIJKE.  Zie kamervragen van 31-5-1995. KLIK OP DE AFBEELDING.

 

FIGUUR 8.

 

DE stichting Human Rights HUNGARIANS HEEFT AL EERDER OVER DE MISSTANDEN IN SLOWAKIJE GEPUBLICEERD. BOVENDIEN HEEFT ZIJ EEN STILLE WAKE GEHOUDEN VOOR DE SLOWAAKSE AMBASSADE IN DEN HAAG OM AANDACHT TE VRAGEN VOOR DE MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN SLOWAKIJKE. KLIK OP DE ONDERSTAANDE AFBEELDINGEN VOOR MEER INFORMATIE

FIGUUR 9.

 

De petitie die in ontvangst is genomen door medewerkers van de SLOWAAKSE AMBASSADE  STAAT HIERONDER. KLIK OP DE AFBEELDING VOOR  HET PDF FORMAAT.