April 2009

EUR. COMM. HUNGARIAN HUMAN RIGHTS CENTRAL EUROPE

1947-től kezdve az erdélyi lakosságot egy erőszakos asszimilációs és elrománosítási politikának vetették alá. Ez a népirtási folyamat a Ceauşescu diktatúrája idején tetőzött, amikor is a diktátor teljes magyar településeket semmisített meg. Az emberi jogok megsértése és a Romániában élő magyar ajkú lakosság bántalmazása nap mint nap előfordult. Sajnos még a diktatúra után is, 1990 márciusában a román hatalmi erők pogromot szerveztek Erdélyben, Marosvásárhelyen, a magyar nemzetiségű lakosok ellen. 

1-Európában a geopolitikai és etnikai határok nem egyeznek meg.

Postbus 2492   5202 CL

‘s Hertogenbosch 

Tel:  +31 (0) 87 8724745

Info@hungarian-human-rights.eu    

 http://www.hungarian-human-rights.eu

 

Elemzés: Románia másodrangú polgárokká teszi saját állampolgárait

Egy útlevélnek az etnikai hovatartozás alapján történő odaítélésével gyakorlatilag megszűnik a román állampolgárok egyenrangúsága. Így tehát azáltal, hogy Basescu a Moldáviában élő román nemzetiségű polgároknak román állampolgárságot ad, viszont nem ad román állampolgárságot a Szerbiában vagy Ukrajnában élő magyaroknak is, a diszkriminációt gyakorlatilag törvénybe foglalja. Ami a legsúlyosabb viszont abban, hogy a moldávok román útlevelet is kaphatnak, az az, hogy a Moldáv Köztársaság tiltja a kettős állampolgárságot.

Mindazok a moldáv állampolgárok, akik kérvényezik a román útlevelet, elveszítik a moldáv állampolgárságukat. Így Románia tulajdonképpen egy országot kebelez be. Ez egy nagyon durva provokáció, sérti a nemzetközi jogot és az Európai Unió törvényeit, és a régióban etnikai természetű feszültségek forrása.

Európa autonóm nyelvei  ForrÁS:EUROMINORITY.ORG

Amennyiben az ember meg akarja vizsgálni az európai országhatárokat, megállapíthatja, hogy azok nem egyeznek meg az autonóm nyelvi határokkal. Így Románián belül is több kisebb nagyobb magyar nyelvű régió van. Ennek oka, hogy Észak- Erdély 1947 óta Románia fennhatósága alá került. Történt ez anélkül, hogy az ott élő lakosok erről véleményt mondhattak volna. 1944-ben egy román régiót hasonló képpen Szovjetunióhoz csatoltak. Napjainkban ezt a régiót Moldáv Köztársaságnak nevezik. Moldávia autonóm lakosságának nagy része román ajkú, ugyanúgy, ahogy az elcsatolás idején Észak- Erdély lakosságának a többsége magyar anyanyelvű volt. A magyarok gyakorlatilag Magyarországon feküdtek le, és Romániában ébredtek föl. Az 1947-es párizsi béke figyelmen kívül hagyta az etnikai határokat, és ez a szörnyű tévedés mai napig konfliktusok százainak a forrása.

2-Etnikai tisztogatás Észak- Erdélyben

3-Csatlakozás az Európai Unióhoz.

Romániának a 2007-es csatlakozásával az erdélyi magyar nyelvű lakosság fellélegezhetett. Így az autonóm lakosság az aláírt szerződések értelmében szabadon használhatja nyelvét. Sajnos ez a jog csupán papíron létezik, a mindennapokban a magyar nyelvhasználat rengeteg akadályba ütközik. A romániai hatalmi erők a tulajdon állampolgárainak két nagy csoportját: a legidősebb és legfiatalabb nemzedéket saját országukban kizárják a társadalmi együttélésből azért, mert anyanyelvükön beszélnek, azon a nyelven, amit évszázadok óta beszéltek szülőföldjükön felmenőik. Más európai országokban például Olaszországban, Finnországban vagy Belgiumban az autonóm kisebbségek nyelvi jogait tiszteletben tartják, és az őshonos kisebbségek autonómiát élveznek.  

5. Román állampolgárság a Moldávok számára.

6-A Moldáv Köztársaság bekebelezése?

A párizsi béke határozata szerint Észak-Erdélyt Romániához, Moldáviát pedig Szovjetunióhoz csatolták. A román politika rendkívül élesen bírálta EU-s szomszédjának, Magyarországnak az érdeklődését az Erdélyben élő magyar ajkúak iránt. Ennek a két helyzetnek a megítélésében Románia hipokrita módon viselkedik, és kettős mércét használ. A Nagy Románia párt túlmegy azon, hogy minden moldávnak román útlevelet kell adni, az ő vágya Moldáviának a Romániához való csatolása. Ezt az elképzelést a Nagy Románia párt az Európa parlamenti választásokra készített választási programjában fogalmazta meg.

1947-ig Észak- Erdély

Magyarországhoz tartozott.

4-Állampolgárok állampolgári jogai.

A román állam polgárai nem mások, mint Romániának az őshonos lakossága.  Ezek a román állampolgárok román anyanyelvűek, magyar anyanyelvűek, cigány anyanyelvűek, német anyanyelvűk, vagy más autonóm nyelvcsoporthoz tartozhatnak. Basescu államelnök hivatalosan kijelentette, hogy az ország lakosságának egy része másodrangú polgár, hiszen csak akkor lehet az ember teljes jogú román állampolgár, ha románul beszél.

AZ ŐSHONOS MAGYAR LAKOSSÁGNAK A NYÍLT MEGALÁZÁSA A ROMÁN KORMÁNY ÁLTAL

A Moldáv Köztársaság etnikai összetétele.

Referenties:

Miljoen Moldaviërs mogelijk EU –Lid.  Spits 23-4-2009  http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2009/04/miljoen_Moldaviërs_mogelijk_eu.html

Moldaviërs in de rij voor EU-paspoort. Volkskrant 12 Oktober 2006  http://www.volkskrant.nl/buitenland/article358073.ece

Timmermans ‘Verzet’ zich tegen een miljoen nieuwe Roemenen. Elsevier23 April 2009 http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Europese-Unie/Timmermans-verzet-zich-tegen-miljoen-nieuwe-Roemenen.htm

László Tökés.  Communique Moldavian Settlement to Transylvania 27 April 2009 http://www.hungarian-human-rights.eu/Communique Moldavian Settlement to Transylvania 27 April 2009.pdf

Kapcsolat:

1947 után Erdélyt végérvényesen Romániához csatolják. A TÉRKÉPEN VÍLÁGOSAN LÁTHATó A REg. AUTONOMA MAGHIARA. (MAGYAR AUTONÓM RÉGIÓ)

Erdély etnikai összetétele.

7-Új etnikai tisztogatások az Európai Unión belül?

Basescu miniszterelnök mai napig nem kért bocsánatot az őshonos magyarokat ért durva támadások miatt, illetve a saját országának az állampolgárait érintő súlyos emberjogi sértések miatt. Mindezek mellett botrányosan viselkedik azáltal, hogy durván beleavatkozik egy szuverén állam, nevezetesen a Moldáv Köztársaság belügyeibe. Remélhetőleg Basescu terveit idejében le lehet állítani, és a miniszterelnök úr bocsánatot kér a saját elnyomott állampolgáraitól, akik a moldávokhoz hasonlóan áldozatai Európa 1944-ben történt felosztásának. Erdélynek a magyar anyanyelvű lakossága, főleg a Székelyföld lakossága retteg a székelyföldi etnikai arányok változásától, amit a moldávok gyarmatosítása okozhat. Az 1947 utáni Európában Székelyföld még Autonóm Magyar Tartomány volt. Ezt a tartományt Ceausescu diktátor számolta fel, és a mai napig nem állították vissza. A moldáv gyarmatosítóknak a beáramlása ebbe a régióba tönkre teheti ennek a régiónak az etnikai harmóniáját. 

Az Európai Unió 2007-ben két új tagállammal bővült, Bulgáriával és Romániával. Ezáltal Románia és Bulgária állampolgárai tagjai lettek az Európai Uniónak. Azáltal, hogy Románia most 1 millió moldávnak román útlevelet ad, illegálisan bővíti az Európai Uniót. Ezen kívül nincs garancia arra, hogy Románia nem ad még több moldávnak román útlevelet, hiszen hovatovább 3 millió moldávnak nincs még román útlevele. Az Európai Unió történetében soha nem fordult ilyen nagyságrendű törvénytelen bővítés.

9-Minek kell megváltoznia?

 

Miközben Románia milliókat kap Brüsszeltől, adományozónak tartozik annyival, hogy kritikájukat nem hagyja figyelmen kívül. Remélhetőleg lesz elég ereje a holland illetve az európai politikának kellőképpen fellépni, hogy megakadályozza az ügy súlyosbodását.  Remélhetőleg az Európai Unió kritikusan elemzi majd a román államnak a saját polgáraival szembeni kötelezettségeit. Nem utolsó sorban ellenőrzi a román állam által aláírt szerződések betartását.

Természetesen elvárható a román kormánytól, hogy a Moldáviát érintő politikáját azonnal megváltoztassa, és az európai szerződéseket betartsa. Abban reménykedünk, hogy Hollandiában és Európa többi országában civil kezdeményezések kelnek életre, amelyek majd az EU illegális bővítése ellen illetve az etnikai tisztogatás ellen emelik fel szavukat.

Drs. G. Landman

European Committee Human Rights Hungarian Central Europe     2009 áprilisa

 

8-Az Európai Unió illegális bővítése.

 

A TÁBLÁN AZ ÁLL, HOGY ROMÁNIÁBAN A ROMÁN A HIVATALOS NYELV.

A TÁBLÁN 7 NYELVEN KÖSZÖNTI KOLOZSVÁR A LÁTOGATÓIT, MAGYARUL NEM. KOLOZSVÁR LAKOSSÁGÁNAK 19%-A MAGYAR NEMZETISÉGŰ.