Februari 2010

EUR. COMM. HUNGARIAN HUMAN RIGHTS CENTRAL EUROPE

Nederland heeft in 1998 het Europees verdrag voor minderheidstalen geratificeerd. (Roemenie heeft dit verdrag in 2008 geratificeerd, Slowakije al in 2002). De Friese taal kan in eerste instantie alleen in Friesland worden gebruikt. In Nederland is het gebruik van de Friese taal niet aan een administratieve drempel gebonden, zoals dit bijvoorbeeld wel het geval is in Transsilvanië en Slowakije, waar een drempel van 20 % geldt. Helaas is het ook in Nederland voorgekomen, dat de taal van de minderheid erg werd beperkt. Zo werden er in 1948 Friese boeren beboet voor het gebruiken van de Friese benaming van Melk (Molke) op de melkbussen. Veel Friezen zullen ongetwijfeld de tijden voor 1951 kunnen herinneren en zullen de gebeurtenissen van knuppelvrijdag niet vergeten zijn, op die dag heeft de politie namelijk met harde hand een betoging uiteengedreven van burgers, die protesteerden voor het officiële gebruik van de Friese taal tijdens rechtszittingen.

1-INLEIDING

 

.

De Nederlandse naleving van de taalrechten van de Friese minderheidstaal is een voorbeeld voor de rechtspraktijk van  Slowakije en Roemenië

.

Vandaag de dag kunnen de gemeenten in Friesland zelf bepalen of ze de Friese plaatsnaamborden ook met Nederlandse borden vergezellen. Daarom kan men in enkele Friese gemeenten louter Friestalige plaatsnaamborden en straatnamen tegenkomen. Indien een gemeente voor een tweetalig plaatsnaam bord kiest, dan komt meestal het Friese bord op de eerste plaats en daarna pas de Nederlandstalige benaming. In gemeentes en op het provinciehuis kan men uitsluitend Friestalige opschriften tegenkomen. Bij het werven van personeel voor openbare functies wordt er naar kennis van de Friese taal en / of een positieve houding tegenover de Friese taal gevraagd. Elke nieuwe inwoner van Friesland krijgt een gratis introductiecursus Fries. De Friese autoriteiten willen zodoende mensen aanmoedigen om Fries te leren. Er worden meerdere campagnes vanuit overheid en Europese fondsen gefinancierd, die de mensen aanmoedigen om fries met elkaar te communiceren op hun werkplek, maar ook op officiële plaatsen. Vanzelfsprekend worden ook ouders aangemoedigd om de Friese moedertaal te verzorgen. Dit is ook van toepassing op de gemeenten waar het percentage van Friestaligen zeer laag is. Sommige Friese gemeenten communiceren alleen maar in de Friese taal met de provincie. De namen van de instellingen zijn in het algemeen alleen in de Friese taal opgesteld, zoals in het geval van het wetterskip. De Nederlandstalige benaming kan hier officieel niet gebruikt worden. Degenen die kunnen aantonen, dat ze uit Friesland afkomstig zijn, kunnen hun vernederlandste naam weer naar de oorspronkelijke Friese variant laten veranderen. Zo wordt Zuidema  Sudema  en wordt Roodbergen – Readbergen

In Nederland bestaat er net zo als in Roemenië een minderheidstaal, namelijk de Friese taal. Deze taal wordt door bijna een half miljoen personen gesproken in het noorden van het land, namelijk Friesland. De Friese taal is een taal die verschilt van de Nederlandse taal, het is een taal die heel dicht bij de oude Engelse taal staat. In Nederland wordt het Fries door 440,000 personen gesproken, waarvan 350,000 deze taal als moedertaal hebben. Van de gehele bevolking in Nederland gebruikt bijna 2 % het Fries als moedertaal, en in het totaal is ongeveer 3 % deze taal machtig. In Friesland verstaat 95 % van de bevolking Fries.

2-HET WETTELIJKE KADER VAN HET GEBRUIK VAN DE FRIESE TAAL.

3-GEBRUIK VAN DE FRIESE TAAL IN HET ONDERWIJS

In Friesland is onderwijs in de Friese taal verplicht voor de lagere en middelbare school. Zodoende kan bijna  elke bewoner van Friesland de Friese taal verstaan, terwijl slecht 54 % van de inwoners van Friesland Fries als moedertaal hebben. In Friesland is men nu begonnen met de drietalige basisscholen en middelbare scholen. In deze scholen wordt er in de Nederlandse, Friese en Engelse taal lesgegeven. Door de provinciale overheid en Friese taalinstellingen wordt steeds benadrukt dat onderwijs in de moedertaal van het kind, een voorwaarde is voor goede onderwijsresultaten. Meerdere wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat die kinderen die les krijgen in hun moedertaal, net zo goed Nederlands spreken of Engels spreken als kinderen, die alleen Nederlandstalig onderwijs krijgen. Bovendien kunnen deze leerlingen makkelijker en sneller Engels leren spreken. Het is helaas tot op de dag van vandaag niet gelukt om de misvatting te ontzenuwen dat een kind beter presteert, wanneer hij alleen in de taal van de meerderheid leert en niet in zijn of haar moedertaal.

5– GEBRUIK VAN DE FRIESE TAAL IN HET OPENBAAR BESTUUR

6-HET GEBRUIK VAN DE FRIESE TAAL IN HET RECHTSVERKEER

Fries is de tweede rijkstaal van Nederland. Gedurende een rechtszitting mag de Friese taal vanaf het proces verbaal tot het oordeel gebruikt worden. Het oprichten van een stichting of een vereniging kan ook in de Friese taal gebeuren. Andere notariële akten, zoals een koopakte of een testament kunnen in de Friese taal worden opgesteld, zonder dat de Friese tekst verplicht moet worden voorzien van een identieke Nederlandstalige tekst. Volgens gegevens van de rechtbank in Ljouwert  (Leeuwarden) spreekt 53 % van de werknemers van het gerecht actief fries en kan 46 % de Friese taal verstaan. De resterende 1 % is niet verklaard, aangezien de rechtbank in haar personeelsadvertenties een basis kennis van de Friese taal verplicht stelt.

.

4-GEBRUIK VAN DE FRIESE TAAL IN DE HANDEL

Er zijn in Friesland meerdere bedrijven, die gebruik maken van de Friese taal. Het spreekt voor zich dat er geen beperkende wetten zijn of dat er geen druk wordt uitgeoefend op ondernemingen die uitsluitend gebruik maken van de Friese taal, zonder elke Friese tekst te vergezellen met een identieke Nederlandse vertaling. Bedrijven worden van overheidswege juist aangemoedigd om de Friese taal te gebruiken. De AFUK ( Friese taal stichting ) deelt stickers uit, waarmee men kan aangeven aan de klanten dat men ook Fries kan spreken.

7. GEBRUIK VAN DE FRIESE TAAL IN DE MEDIA

In de officiële Nederlandse media, zendt omrop Fryslân radio en televisie zendingen uit in de Friese taal. In meerdere kranten verschijnen er friestalige artikelen.  Friestalige boeken en Friestalige uitgaven op een overheidssteun rekenen. Het komt weleens voor dat een beroemde Nederlandse zanger, de moeite neemt om een Friese variant van een hit te zingen. Zo als Guus Meeuwis dit deed, toen hij in Leeuwarden een van zijn hits zong. („It is in Nacht”). De uitspraak van de Friese taal kan voor een persoon met Nederlands als moedertaal een serieuze beproeving zijn.

8. PRAAT MAAR FRIES CAMPAGNE

Door verschillende campagnes wordt het getracht om de populariteit van de Friese taal te vergroten. Het gebruik van de Friese taal werd tot 1980 teruggedrongen en mocht slechts met beperkende voorwaarden als officiële taal gebruikt worden. Vandaag de dag zijn er provinciale, landelijke en Europese bronnen voor een bevordering van het gebruik van de Friese taal.  Het unieke gebruik van de Friese taal en de bescherming van de Friese taal worden voornamelijk gebaseerd op het Europees handvest voor minderheidstalen.

 9.  OFFICIELE TAAL IN FRIESLAND

 10. BELEID TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK VAN DE FRIESE TAAL

11. VERDERE AANBEVELINGEN VOOR TAALBESCHERMING

MEER INFORMATIE

12.  VERENIGD EUROPA

Ook in Nederland zijn er onvolkomenheden. Het Fries is weliswaar de tweede rijkstaal  van het koninkrijk der Nederlanden, met dien verstande dat de Friese taalrechten zich beperken tot het Friese taalgebied. Ook het Europese handvest voor minderheidstalen voor de Friese taal is alleen op Friesland van toepassing. Helaas komt het ook voor dat de Friese taalrechten genegeerd worden, zo kan men op het Nederlandse paspoort en het rijbewijs geen Friestalige teksten vinden. In de nieuwe wet kinderopvang staat bijvoorbeeld, dat de Friese taal “mede als” voertaal wordt gebruikt in een kindercentrum, in plaats van dat de Friese taal als enige voertaal mag worden gebruikt. Friese belangen verenigingen zetten zich in voor het tegengaan van deze discriminerende uitingen.

Meerdere Friese gemeenten hebben een beleid ten aanzien van het gebruik van de Friese taal aangenomen. Deze bestaat uit de volgende punten: Er worden alleen Friestalige borden geplaatst in het gemeentehuis; Vacatures worden uitsluitend in de Friese taal opgesteld;De Friese gemeenten trachten met elkaar, voor minimaal 50 % in het Fries te communiceren;Straatnamen worden uitsluitend in het Fries opgesteld;De gemeente tracht in het Fries te communiceren met haar burgers; Er wordt getracht zoveel mogelijk in het Fries te publiceren; De gemeente stelt haar raadsstukken ook in het Fries op; De Nederlandse wet waarborgt, dat diegene die geen Fries spreekt, in de Nederlandse taal kennis kan nemen van de beslissingen van de gemeente. Dit recht kan door een Nederlandstalig persoon zo worden gebruikt dat hij een gratis vertaling van de stukken kan krijgen indien hij persoonlijk betrokken is.

Het consultatief orgaan heeft aan de Nederlandse overheid geadviseerd, dat als er een grondwetswijziging plaatsvindt, waarbij de regering in de grondwet Nederlandse als officiële taal opneemt, dat dan de Friese taal ook als officiële taal moet worden opgenomen. Dit thema is door Nederlandse politici aan de orde gebracht, aangezien de mogelijkheid werd besproken om Nederlands als officiële taal in de grondwet op te nemen. Het Friese consultatief orgaan heeft daarop de volgende aanbeveling gedaan: “In Nederland is Nederlands de officiële taal, hiernaast is in Friesland een officiële taal.” Bovendien bestaan er in de grondwet van in Finland, Slovenië, Spanje, en Zwitserland meerdere talen.

In het Nederland van vandaag is het helemaal onvoorstelbaar dat het gebruik van de Friese taal, door wetten wordt gesanctioneerd of door bestuursmaatregelen wordt beperkt, op een zodanige wijze als dit in Centraal Europa gebeurd. Een verenigd en een welvarend Europa kan alleen gebaseerd zijn op rechtsgelijkheid en het respecteren van de taalrechten (12). In Friesland heeft men al ingezien dat men met meer talen meer toekomst heeft. Degenen die in een nadere kennismaken met de Friese taal zijn geďnteresseerd kunnen hier de taal van het hart lezen in de Friese, Engelse, Nederlandse en Duitse taal.

Drs.  G. Landman  

European Committee Human Rights Hungarians Central Europe

1.Website European Committee Human Rights Hungarians C.E :    http://www.hungarian-human-rights.eu/

 

2.Website van de provincie Fryslân :  http://www.Fryslan.nl  http://www.berie.nl

 

3.Website van de fryske Akedemie, veel nuttige informatie over de Friese taal. http://www.fa.knaw.nl

 

4.Mercator,officiële meertaligheid in de Europese Unie: http://www.mercator-research.eu/

 

5.AFUK :  http://www.afuk.nl/

 

6.Website met veel nuttige informatie over de Friese taal  http://www.halloFryslân.nl

 

7.De website van de rechtbank te Ljouwert (Leeuwarden)    

http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/Leeuwarden

 

8.Kneppelfreed. (16 November  1951)  http://www.kneppelfreed.nl/

 

9.De praat maar Fries campagne van de AFUK:  http://www.praatmarfrysk.nl/

 

10.Fries onderwijsportall:  http://www.frysk.nl/   http://www.tomke.nl

 

11.Fries taalgebruik bij gemeenten: http://www.gemeentenenfrysk.nl

 

12.Europees verdrag van de mensenrechten.

 

13.http://www.echr.coe.int  http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/html/177.htm

 

14.Het : http://konsultatyforgaan.nl.

 

15.Friese belangenvereniging:  http://www.fryskebeweging.nl/

 

MET DANK AAN DE AFŰK  EN DE PROVINSJE FRYSLÂN

1– In het Noorden van Nederland wordt er Fries gesproken

2– Plaatsnaamborden en straatnamen worden steeds vaker alleen in het Fries opgesteld. De Nederlandstalige tekst is met rood omcirkeld.

3– In de handel treft men veel Friestalige teksten, zonder dat deze verplicht vergezeld moeten worden met een Nederlandstalige tekst.

4– Openbaar bestuur . In de gemeente  Littenseradiel kan men alleen Friestalige borden aantreffen

5– Borden van de provincie Fryslan.

6– Omrop Fryslan zendt haar programma’s in de Friese taal uit.

7– Documentatie van de politie, een geboortebewijs, of een oprichtingsakte van een stichting in het Fries.

8– In het Nederland van vandaag is  het is ondenkbaar dat men de Friezen straft voor het gebruik van de Friese taal. Een dergelijke  gang van zaken zou tegen alles in gaan waar een verenigd Europa voor staat.

9 Indien U op de onderstaande afbeelding klikt, dan kunt een foto album van het gebruik van de Friese Taal in Friesland openen.

9Dit artikel, kan ook als pdf worden gedownload. De opmaak is geschikt om uit te printen.